Abonnementsvoorwaarden Wandelcoach

Abonnementsvoorwaarden Mindful Run België - Afnemer

 

Partijen

 

Mindful Run België, vertegenwoordigd door Mind-In-Motion, gevestigd aan de Papenweg 8 (6261NE) te Mheer en geregistreerd onder KvK-nummer 76930491. Verder te noemen: “Mindful Run”.

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Demas.

 

en

 

De afnemer van aangeboden diensten en goederen van Mindful Run, zoals in deze overeenkomst is beschreven;

Verder te noemen: “Afnemer”.

 

Condities

 

Artikel 1 De werkzaamheden

1. Afnemer heeft de mogelijkheid om tegen betaling op de website van Mindful Run vermeld te worden en daaruit voordelen te verkrijgen. Hieronder wordt verstaan:

·      Vermelding van Afnemer op de locatiekaart van Mindful Run;

·      Persoonlijke pagina op de website van Mindful Run met daarin een link naar de website van Afnemer;

·      Meeliften op de landelijke bekendheid van Mindful Run;

·      De mogelijkheid voor Afnemer om deel te nemen in de community van Mindful Run;

·      De mogelijkheid voor Afnemer om deel te nemen aan webinars;

·      Een korting van 10% op het factuurbedrag te verkrijgen voor georganiseerde bijscholingsdagen;

·      Het (beschermde) logo van Mindful Run te gebruiken voor marketingdoeleinden;

·      De mogelijkheid voor Afnemer om aan te sluiten bij de werkgroep ‘Samen Sterker!’.

2. Het is de Afnemer verboden de woorden ‘Mindful Run’ als geheel of gedeeltelijk in de handelsnaam te gebruiken.

3. Indien deze overeenkomst eindigt, kan de Afnemer geen gebruik meer maken van het genoemde in lid 1 van dit artikel. Afnemer mag daarentegen wel benoemen dat hij opgeleid is volgens de Mindful Run methode, maar mag zich niet profileren als een Mindful Run Wandelcoach in de breedste zin des woords.

4. Indien de Afnemer na het eindigen van deze overeenkomst gebruik maakt of blijft maken van het (beschermde) logo van Mindful Run, verbeurt Mindful Run een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 500,- per overtreding en EUR. 50,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de Afnemer tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Mindful Run indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

5. Mindful Run is geen partij bij de overeenkomst tussen de Afnemer en derden. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen.

6. Alle verplichtingen van Mindful Run gelden als inspanningsverplichtingen. Door Mindful Run wordt geen enkel resultaat toegezegd of gegarandeerd.

7. Het staat Mindful Run vrij de opdracht en/of levering te laten uitvoeren door derden.


Artikel 2 Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De looptijd van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd, met een minimum van 12 maanden. De overeenkomst kan na 12 maanden met een opzegtermijn van één (1) maand worden beëindigd. Opzegging dient te geschieden vóór de eerste dag van de maand. Wordt er bijvoorbeeld opgezegd per 25 februari, dan eindigt de overeenkomst op 1 april. 

2. De overeenkomst vangt op het moment van ondertekening van deze overeenkomst aan (= aanvaarden van abonnementsvoorwaarden).

3. Mindful Run heeft het recht de overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:

a) De Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindful Run ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan de Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, de Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan de Afnemer toekomend recht beslag wordt gelegd;

d) Afnemer het imago/de belangen van Mindful Run, naar mening van laatstgenoemde, schaadt.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de Afnemer

1. Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Mindful Run onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van Afnemer en derden verwerkt. Afnemer garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door Mindful Run wordt ingevoerd of verwerkt of anderszins door Mindful Run verwerkt worden. Bij Afnemer ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. Afnemer staat er jegens Mindful Run voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart (de medewerkers van) Mindful Run van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

2. Afnemer vrijwaart Mindful Run voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden en Afnemer zelf, doordat Mindful Run heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door Afnemer te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden. Afnemer is derhalve zelf verantwoordelijk voor de informatie, inhoud en know how die Afnemer aanlevert c.q. verstrekt.

 

Artikel 4 Vergoedingen

1. Het honorarium dat Afnemer aan Mindful Run dient te voldoen wordt vastgesteld op EUR. 17,95 excl. btw per maand. 

2. Tenzij anders overeengekomen dient Afnemer het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering te hebben voldaan en vindt betaling plaats door middel van automatische incasso. Afnemer verstrekt aan Mindful Run een machtiging om de overeengekomen prijs door middel van automatische incasso van de bankrekening van Afnemer af te schrijven. Wanneer op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mindful Run is het Afnemer niet toegestaan ter zake zijn vordering verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen jegens Mindful Run.

4. Mindful Run is gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk indexcijfer. In elk geval is Mindful Run gerechtigd om zonder instemming van Afnemer eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Mindful Run een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij Afnemer het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

 

Artikel 5 Overige afspraken

1. Algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer worden (uitdrukkelijk) van de hand gewezen.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waar Mindful Run haar hoofdvestiging heeft.

3. Mindful Run geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.

4. Termijnen jegens Mindful Run zijn niet fataal, waardoor Afnemer Mindful Run altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

5. Mindful Run is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en/of andere communicatie.

6. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Mindful Run bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Afnemer, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.

7. Mocht Mindful Run onverwijld jegens Afnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Mindful Run gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium van de schadeveroorzakende gebeurtenis, te vermeerderen met 15%.

8. Aansprakelijkheid van Mindful Run reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9. Afnemer vrijwaart Mindful Run voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Mindful Run heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Afnemer onjuist, onvolledig of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

10. Indien Afnemer schade lijdt moet dit terstond aan Mindful Run worden gemeld. Daarbij is Afnemer verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Mindful Run tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.


keyboard_arrow_up
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x